Regulamin sklepu internetowego Photo Culture

Data: 22.02.2016

Art. 1 DEFINICJE

 1. Sprzedający –  Photo Culture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Nizinna 13, 05-077 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000542360, REGON: 36075505300000, NIP: 7010463774, adres poczty elektronicznej: malgorzataconkala@photoculture.pl, numer telefonu +48 608 647909
 2. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 t.j.).
 3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.photoculture.pl/, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, o której mowa w art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 ze zm.), która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Produktu lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem http://www.photoculture.pl/sklep.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Art. 2 WARUNKI OGÓLNE

 1.  Właścicielem Sklepu jest Sprzedający.
 2.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3.  Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4.  Sprzedający prowadzi, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż detaliczną Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Informacje na temat Produktów Sprzedający zamieszcza na Stronie Sklepu.
 5.  Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek Polski zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6.  Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży i jej warunków jest przesłana wraz z Zamówieniem faktura lub dowód sprzedaży, obejmujące oznaczenie podmiotu prowadzącego Sklep wraz z adresem, datą sprzedaży oraz określeniem sprzedanego Produktu, jego ilość i cenę. W razie konieczności dodatkowe potwierdzenie zostanie wydane na prośbę Klienta.
 7.  Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do składania Zamówień w Sklepie to: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail; wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script; wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 256MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

ART. 3 REJESTRACJA W SERWISIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem Strony Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą wykorzystywane przez Sprzedającego w celu realizacji Zamówienia. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, w celu zabezpieczenia interesów Klientów, Sprzedający może poprosić o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W takim przypadku Sprzedający kontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych. O ewentualnych problemach Klienci będą poinformowani stosownym komunikatem zamieszczonym na Stronie Sklepu.
 4. Zamówienia są obsługiwane przez dział handlowy Sklepu w Dni robocze, w godzinach pracy Sklepu, tj. w godzinach 10.00-15.00.
 5. Wysłanie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. 
 6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on wiadomość e-mail zawierającą informacje dotyczące pozycji w Zamówieniu, liczby Produktów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz dane teleadresowe podane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Następnie złożone Zamówienie podlega weryfikacji przez dział handlowy Sklepu, po czym Klient otrzymuje kolejną wiadomość drogą mailową, informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Do zawarcia Umowy sprzedaży (przyjęcia oferty) dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 7. Ewentualne zmiany w Zamówieniu Klient może wprowadzić poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres: malgorzataconkala@photoculture.pl i wpisując w tytule wiadomości numer Zamówienia. Zmiany w Zamówieniach i anulowanie Zamówienia Klient może dokonać do chwili przekazania zakupionych Produktów do wysłania.
 8. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Produktu albo braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Produktów od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. W takiej sytuacji Klient będzie mógł wybrać czy chce anulować Zamówienie w części bądź w całości czy też złożyć inne Zamówienie. W przypadku anulowania Zamówienia wszelkie dokonane przez Klienta płatności zostaną niezwłocznie zwrócone przez Sklep.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania Produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży. Produkty oferowane w promocji są oznaczone jako przeznaczone do sprzedaży promocyjnej bądź wyprzedaży.
 10. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest  imienny dowód zakupu (faktura VAT).
 11. W Zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych Produktów, określa miejsce doręczenia przesyłki, oznacza sposób dostawy i formę płatności oraz ewentualnie wskazuje dane do faktury VAT.
 12. Płatność za zamówiony Produkt następuje za pośrednictwem systemu płatności internetowych www.transferuj.pl .
 13. Klient powinien dokonać zapłaty bezpośrednio przy składaniu Zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 Dni roboczych, Sklep uzna, że Klient zrezygnował z zakupu Produktu i Zamówienie zostanie anulowane. Sprzedający poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia, przy czym nie wyłącza to możliwości złożenia kolejnego Zamówienia przez Klienta.
 14. Klient powinien zatroszczyć się o to, aby Zamówienia z jego konta nie były składane lekkomyślnie lub omyłkowo. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć, w tym uzyskania dostępu do jego konta przez osoby trzecie, prób wykorzystania jego konta lub danych przez osoby trzecie, jest on zobowiązany do jak najszybszego poinformowania o tym Sprzedającego.

Art. 4 CENY I ZMIANA OFERTY

 1. Podane przy opisach poszczególnych Produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła i podatki. Ceny Produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na Stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sprzedającego oraz Klientów od chwili ich publikacji na Stronie Sklepu oraz nie ma wpływu na realizację Umów sprzedaży zawartych w wyniku Zamówień złożonych przed opublikowaniem nowych ofert cenowych na Stronie Sklepu.
 2. Sprzedający może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację Umów sprzedaży zawartych w wyniku Zamówień złożonych wcześniej.

Art. 5 WARUNKI DOSTAWY

 1. Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Klienta w momencie składania Zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Klienta. Dostawa zakupionych Produktów, na zasadach określonych w Regulaminie następuje tylko na terenie Polski.
 2. W przypadku, kiedy miejsce doręczenia zamówionych Produktów jest inne niż terytorium Polski, warunki płatności,  koszty związane z doręczeniem przesyłki oraz sposób dostawy ustala się indywidualnie z Klientem drogą korespondencji elektronicznej.
 3. Wysyłka następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni, o dokładnym terminie dostawy Klient będzie poinformowany drogą mailową. W razie nie dostarczenia przesyłki we wskazanym terminie Klient może odstąpić od umowy.
 4. Do ww. terminów realizacji Zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sklep poinformował Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 5. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Koszty dostawy zostaną umieszczone na rachunku jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Klient jest informowany przed akceptacją Zamówienia i jest zobowiązany do ich pokrycia w całości.
 7. Tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wyboru jej opcji, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Klient jest zobowiązany do zbadania stanu przesyłki w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju.
 9. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionych Produktów, zostanie on obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki oraz jej ponownej wysyłki.

 

Art. 6 REKLAMACJE

 1. Sprzedający jest zobowiązany dochować obowiązku dostarczania Produktów bez wad.
 2. Podstawę prawną rozpatrywania reklamacji wadliwego Produktu stanowią przepisy Kodeksu cywilnego w tym m.in. art. 556 – 576 k.c.
 3. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne polegające na niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania Produktu, w zakresie określonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa, w tym Kodeksem cywilnym.
 4. W przypadku wystąpienia wady Produktu Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży tylko wtedy, jeśli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie wymienił Produktu wadliwego na wolny od wad, albo wady nie usunął. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaż w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedającemu na jego adres korespondencyjny: Photo Culture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Ujazdowskie 22/8, 00-478 Warszawa lub na adres e-mail redakcja@photoculture.pl. Reklamowane Produkty należy przesłać na adres korespondencyjny:  ul.Nizinna13, 05-077 Warszawa
 7. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę VAT lub w inny sposób wykazać fakt dokonania zakupów w Sklepie.
 8. Reklamacje rozpoznawane są najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanymi Produktami.
 9. Zwrot kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją, w tym kosztów przesyłki reklamowanego Produktu Sprzedający zwraca niezwłocznie w przypadku uznania reklamacji za zasadną.
 10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.

Art. 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdy Klient będący Konsumentem, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), może odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 dni.  Konsument nie musi podawać przyczyny i ponosić kosztów odstąpienia, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 7 ust. 4 Regulaminu.
 2. Oświadczenie może być sporządzone m.in. według wzoru znajdującego się w załączniku nr 2 „Odstąpienie od umowy”  lub na druku nadesłanym przez Sklep. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 3. Świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie niezwłocznym, nie później niż w ciągu 14 dni.
 4. Sprzedający ponosi koszty zwrotu Produktu, z wyjątkiem:
 1. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedającego, zgodnie z tabelą wskazaną w art. 5 ust. 7 Regulaminu,
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu, takich jak koszty odbioru Produktu i jego magazynowania przez Konsumenta.

Art. 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj.  Dz.U. z 2014 r. poz. 1182.), w celach realizacji zawartych Umów Sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji Zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych Produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez Klienta . Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedającego. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji Umowy to: imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta.
 4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sklepu czynności związane z zawartą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych umów oraz podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 6. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)

Art. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest przez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie Sklepu z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na Stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma zastosowania do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą.
 2. Postanowienia Regulaminu mogą podlegać negocjacji przed złożeniem Zamówienia.
 3. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania Umów sprzedaży stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu cywilnego i w stosunku do Klientów będących Konsumentami ustawy o prawach konsumenta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2016

 

Załącznik nr 1 Tabela

Kurier 21 zł
Poczta polska 17 zł

 

Załącznik nr 2 „Odstąpienie od umowy”

 

 …………………., dnia ……………..

(miejscowość, data)

 

 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

(nadawca)

 

 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

(w tym miejscu proszę wpisać
pełną nazwę, adres i ewentualnie
numer telefonu/fax/adres email sklepu)

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 827) niniejszym odstępuję od umowy nr ....... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru ……………, dostarczonego mi dnia …………..

 

 

…………………..

(data, podpis}